Privacyverklaring Omvatten.nl. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Wij doen er alles aan om zowel off- als online vertrouwelijk met uw zakelijke en eventuele persoonlijke gegevens om te gaan. Daarom houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Een toelichting op deze eisen vindt u in dit document.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • Wij eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te

verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;

 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te

beschermen en wij dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons

persoonsgegevens verwerken;

 • Wij respecteren het recht om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te

bieden, te corrigeren en/of te verwijderen.

 • Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen en verwerken.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

1.1 Individuele coaching, deelnemers van persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s

Wat houden deze doelen in?
U kunt uw gegevens verstrekken t.b.v. individuele coaching, deelname aan ene persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Wanneer u gegevens doorgeeft per mail, telefonisch of via een contactformulier/ inschrijfformulier dan verstrekt u actief persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u te informeren over de diensten zoals aangeduid op het moment van het versturen van het contactformulier en/of het inschrijfformulier. Daarnaast geeft u ons toestemming om in de toekomst specifieke informatie te sturen over “lopende trajecten of activiteiten” waar u aan deelneemt.

Welke informatie gebruiken wij voor dat doel?
Voor uw deelname aan individuele coaching, aan een persoonlijk ontwikkelingsprogramma verwerken wij voor uw aan- of afmelding de volgende gegevens: uw naam, (zakelijk) adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, data afspraken, aanwezigheid, prijsafspraak en bankgegevens. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie of deelname aan bijeenkomsten ook vragen om andere informatie te verstrekken zoals eerdere begeleiding, genoten opleidingen, functietitel, branche en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verwerkt in een gegevensbestand (database Omvatten.nl).

Tevens kunnen wij telefonisch of middels e-mail contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag.

1.2 Evaluatieformulieren

Wat houdt dit doel in?
Wij maken gebruik van evaluatieformulieren om de activiteiten van Omvatten.nl te laten evalueren.

Welke informatie gebruiken wij voor dat doel?
Om u evaluatieformulieren toe te zenden, verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, (zakelijk) adres, e-mailadres.

1.3 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van uw overeenkomsten met ons

Wanneer u deelneemt aan individuele coaching, aan een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Als de periode van zeven jaar verstreken is en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie, verwijderen wij de persoonsgegevens uit de database.

 1. Verstrekking aan derden

Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening  derden in (zoals extra coaches of therapeuten) Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover in het kader noodzakelijk. In ieder geval verwerken deze derde partijen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In het geval van wanbetalers kunnen gegevens gedeeld worden met een incassobureau.

 1. Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens in een aparte beveiligde database van Omvatten.nl.

 1. Websites van derden/e-mail/social media

Websites: onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites.

Social media en e-mail: u kunt ervoor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via What’s app. Wij bewaren uw gegevens beveiligd in onze database.

Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social media platforms omgaan met de door u verstrekte data. Wij wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet.

 1. Corrigeren of verwijderen van je gegevens

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Dan vragen wij u hierbij dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, corrigeren of verwijderen wij uw gegevens. Wij kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

 1. Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wijzigt als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op de website. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 november 2021.

 

%iframe%