Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.omvatten.nl. Omvatten is een online platform van het KVK geregistreerde bedrijf Praktijk HB voor individuele coachprogramma’s. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Omvatten.nl en u vanaf het moment dat u besluit een programma bij Omvatten.nl te volgen.

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Omvatten.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat er mee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die u met Omvatten.nl aan gaat.

1.3. Omvatten.nl wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief u) van de hand.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als Omvatten.nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

  1. Omvatten

2.1. Omvatten.nl biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij u samen aan de slag gaat in een coachtraject en/of een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. De coaching vindt veelal plaats in de vorm van een programma verdeeld over 10-12 weken.

  1. Aansprakelijkheid – website

3.1. Omvatten.nl heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal Omvatten.nl zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

3.2. Omvatten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde educatieve informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.

3.3. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een gediplomeerd arts. Omvatten.nl geeft in geen geval medische adviezen noch doet zij aan diagnostiek.

3.4. Het aangaan van een coachtraject of programma is voor eigen rekening en risico van u.

  1. Aansprakelijkheid – Coachtraject en persoonlijk ontwikkelingsprogramma

4.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. Omvatten.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van de begeleiding.

4.2. U gaat er mee akkoord dat de coaching en persoonlijke ontwikkeling die Omvatten.nl aanbiedt nooit de medische zorg van een arts kan vervangen. U begrijpt en accepteert dat de coaching en persoonlijke ontwikkeling die Omvatten.nl biedt complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg.

4.3. Omvatten.nl heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van het programma materiaal. Toch is het mogelijk dat de inhoud van deze materialen onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend. Als de inhoud van het materiaal fouten of tekortkomingen vertoont, zal Omvatten.nl zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

4.4. Omvatten.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van u, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de begeleiding van u door de coach/therapeut, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van de coach/therapeut.

4.5. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Omvatten.nl ten opzichte van u en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Omvatten.nl, maar altijd tot een maximumbedrag van €70. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

  1. Omvatten.nl kosten

5.1. Betalingen dienen te zijn gedaan op rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer dat u op de factuur van Omvatten.nl aantreft. Als de aanvang van een workshop, training of doorlopende groep eerder plaats vindt dan de termijn van 14 dagen, dient de totaal factuur voor aanvang van de coaching/ het programma te zijn voldaan. Wanneer niet tijdig aan de betaling voldaan is, dan kan Omvatten.nl de klant de toegang tot deelname aan de coaching/ het programma ontzeggen.

5.2. Als de klant niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de klant eenmalig kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.

5.3. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal Omvatten.nl een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

5.4. In het geval van niet tijdige betaling heeft Omvatten.nl het recht de uitvoering van het begeleidingstraject voor onbepaalde tijd op te schorten en/of om de klant de toegang tot deelname aan de coaching/ een programma te ontzeggen. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft Omvatten.nl het recht een reeds gestart programma te beëindigen en/of de klant uit te schrijven voor deelname aan een programma.

5.5. Opschorting of beëindiging van het begeleidingstraject door Omvatten.nl heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de klant genoten diensten van Omvatten.nl.

  1. Informatie van Omvatten.nl op de website en eigendom van educatieve materialen

6.1. Alle Informatie die is geplaatst op de website inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s op de website, is eigendom van Omvatten.nl. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie behoren toe aan Omvatten.nl. Niets van deze informatie mag-zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Omvatten.nl-worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Omvatten.nl behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.

6.2. Alle educatieve materialen gebruikt in offline en online programma’s inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s, zijn nadrukkelijk eigendom van Omvatten.nl. Dergelijke informatie mag niet– zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Omvatten.nl – voor elk ander doel anders dan persoonlijke deelname worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Omvatten.nl behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.

  1. Wijzigingen Algemene voorwaarden

7.1. Omvatten.nl behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7.2. Omvatten.nl behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Omvatten.nl met gegevens omgaat en om de voorwaarden aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.

7.3. Omvatten.nl raadt u aan altijd de website in de gaten te houden met als doel uzelf op de hoogte te stellen van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

  1. Privacy

8.1. Omvatten.nl zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is. Leest u ook de privacyverklaring op de website.

8.2. Omvatten.nl probeert goede en persoonlijke service te bieden. Daarvoor hebben we gegevens van u nodig. Als u Omvatten.nl benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand (database Omvatten.nl) worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

8.3. De website Omvatten.nl gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan moet u dit zelf in uw Internet opties wijzigen.

  1. Contactgegevens

10.1. Als u zich wilt wenden tot Omvatten.nl, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met Omvatten.nl.

Contactgegevens:

Telefoon: 06-26860345
E-mail: info@omvatten.nl

  1. Rechts- en forumkeuze

11.1. Op het gebruik van deze website, de diensten die door Omvatten.nl worden aangeboden en alle met deze website verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, heeft Omvatten.nl het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Omvatten.nl algemene voorwaarden – Versie november 2021